Persbericht

Zware functies: de Minister betreurt het mislukken van het sociaal overleg

De Minister van Pensioenen betreurt het mislukken van het overleg tussen de vakbonden en de werkgevers over de definitie van de zware functies in de privésector. Daniel Bacquelaine die de kans heeft gegeven aan het sociaal overleg, wacht intussen op het gemotiveerde advies van de Nationale Arbeidsraad (NAR) en zal, samen met de Regering, beslissen welk gevolg hieraan moet worden gegeven.

Ter herinnering: op 1 juni van dit jaar hebben de Minister van Pensioenen en de Minister van Werk aan de NAR gevraagd een advies te verstrekken met het oog op het opmaken van een lijst met zware functies voor de privésector. De wettelijke termijn waarbinnen de NAR zijn adviezen moet overmaken bedraagt twee maanden.

De Regering heeft deze termijn evenwel reeds twee keer verlengd om alle kansen te geven aan het sociaal overleg. De Ministerraad van 25 oktober heeft echter een ultieme termijn vastgelegd op 15 november. Na vijf maanden werd dus geen akkoord gevonden.

Het is belangrijk te benadrukken dat twee van de drie vakbonden voordien hun akkoord hadden gegeven over het voorontwerp van wet voor de publieke sector. Dit werd goedgekeurd in 3de lezing door de Ministerraad op 25 oktober.

Deze hervorming, die zich inschrijft in het kader van het Regeerakkoord, beoogt de erkenning van de zwaarte van functies om aan de werknemers die een als zwaar erkende functie uitoefenen toe te laten vroeger met pensioen te gaan of te genieten van een hoger pensioenbedrag.

Minister van Pensioenen, Daniel BACQUELAINE: “Ik betreur dat de sociale partners die in de NAR zetelen geen akkoord hebben bereikt over de in aanmerking te nemen criteria voor de opmaak van de lijst van de zware functies in de privésector. Na ontvangst van het advies van de NAR zal ik de partners van de Regering hierover inlichten en die zullen onderzoeken welk gevolg hieraan moet gegeven worden.“