Persbericht

Vermindering van de solidariteitsbijdrage en verhoging van de minimumpensioenen

Op voorstel van de Minister van Pensioenen, Daniel BACQUELAINE, en van de Minister van Zelfstandigen, Denis DUCARME, heeft de Ministerraad een wetsontwerp goedgekeurd met het oog op de verhoging, vanaf 1 januari 2019, van de drempelbedragen die  van toepassing zijn voor de bepaling van de solidariteitsbijdrage. Er werd bovendien besloten de minimumpensioenen te verhogen voor een volledige loopbaan. Een enveloppe van 84 miljoen euro zal worden besteed aan deze twee ontwerpen.

Vermindering en afschaffing van de solidariteitsbijdrage

Ter herinnering, de solidariteitsbijdrage is een progressieve sociale inhouding op het brutobedrag van de pensioenen, renten en andere aanvullende voordelen. Deze bijdrage werd ingevoerd in 1994 als « crisisbelasting » om de Belgische toetreding tot de eurozone toe te laten. Deze inhouding varieert tussen 0 en 2% naargelang de hoogte van het totale brutobedrag en de « hoedanigheid » van de gepensioneerde (met gezinslast of niet).

Concreet voorziet het wetsontwerp de verhoging van de maandelijkse bruto drempelbedragen, die het wettelijk en aanvullend pensioen hernemen, waarboven de solidariteitsbijdrage is verschuldigd :

  • Voor een alleenstaande gepensioneerde bedraagt de drempel momenteel 2.358,33 euro. Die zal worden verhoogd naar 2594,45 euro;
  • Voor een gepensioneerde met gezinslast, bedraagt de drempel momenteel 2.726 ,52 euro. Die zal worden verhoogd naar 2.999,51 euro.

Vanaf 1 januari 2019 zullen dankzij deze maatregel 91.187 gepensioneerden volledig worden vrijgesteld van de betaling van deze solidariteitsbijdrage en zullen 100.333 gepensioneerden genieten van een vermindering van de solidariteitsbijdrage. Enkel de hoogste pensioenen zullen nog worden onderworpen aan deze inhouding.

Verhoging van de minimumpensioenen

Voor de vijfde keer sinds het begin van deze legislatuur heeft de Regering bovendien beslist om opnieuw de minimumpensioenen te verhogen. De gepensioneerden die een volledige loopbaan hebben gepresteerd, zullen vanaf het begin van volgend jaar genieten van een verhoging van 0,7% van hun pensioen. Het minimumpensioen voor een volledige loopbaan van de werknemers en zelfstandigen zal dus 1.253,95€ bruto per maand bedragen voor de alleenstaanden en 1.566,94€  bruto per maand voor het gezinstarief. Sinds het begin van deze legislatuur is het bedrag van de minimumpensioenen gestegen met 130,61 € voor de werknemers en met 193,01€ voor de zelfstandigen, hetzij een verhoging van respectievelijk 11,6% en 18,19%.

Minister van Pensioenen, Daniel BACQUELAINE: 

“Door de verhoging van de drempelbedragen die als basis dienen voor de inhouding van de solidariteitsbijdrage en de nieuwe verhoging van de minimumpensioenen, geven wij een duidelijk signaal ten gunste van de koopkracht van de gepensioneerden.”

Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, Denis DURCARME:

"Zoals iedereen weet vormt het pensioen één van de voornaamste bezorgdheden van de zelfstandigen. Belangrijke hervormingen werden trouwens tijdens deze legislatuur doorgevoerd om gehoor te geven aan hun verwachtingen. Ik denk onder meer aan de gelijkstelling van het minimumpensioen met dat van de werknemers. Dit omdat het gerechtvaardigd is dat iedere werkende op het einde van zijn loopbaan over een pensioen kan genieten dat hem toelaat waardig te leven. Met deze twee maatregelen zetten wij onze inspanningen verder om de koopkracht te verhogen van de gepensioneerde zelfstandigen."