Persbericht

Verblijfsverplichting van de IGO-begunstigden: De Minister van Pensioenen zegt tegen de ‘Ligue des droits humains’ dat hij de nieuwe controleprocedure van de FPD steunt

Deze maandag 17 februari hebben de Administrateur-generaal van de Federale Pensioendienst (FPD) en de kabinetschef van de Minister van Pensioenen de vertegenwoordigers ontvangen van de ‘Ligue des droits humains’ en andere organisaties die kritiek wilden formuleren ten aanzien van de nieuwe procedure voor het controleren van de verblijfsverplichting voor de begunstigden van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO).

De Administrateur-generaal van de FPD heeft de redenen uiteengezet waardoor de Administratie heeft besloten om sinds 1 juli 2019 een nieuwe controleprocedure in te voeren.

Zo heeft ze betoogt dat de vorige procedure de IGO-begunstigden ertoe dwong zich systematisch naar de gemeente te begeven om hun verblijfsbewijs te laten invullen en dat deze procedure vaak leidde tot ongerechtvaardigde schorsingen.

Ze heeft bovendien ook aangegeven dat, en in tegenstelling tot wat wordt beweerd door de ‘Ligue des droits humains’ , de postbodes niet als controleurs optreden. De controle behoort uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van de FPD die zijn bevoegdheden niet overdraagt naar Bpost. De rol van de postbode is vergelijkbaar met de rol die hij vervult bij het afleveren van een aangetekende brief.

De Minister van Pensioenen steunt de nieuwe procedure die werd ingevoerd door de FPD in die zin dat deze doeltreffender beoogd te zijn in de strijd tegen fraude en minder zwaar is voor de IGO-begunstigden.

De Minister herinnert eraan dat de IGO geen pensioen is maar een bijstandsuitkering. Een persoon van 65 jaar of ouder die nooit in België heeft gewerkt en die dus nooit heeft bijgedragen, kan aanspraak maken op het genot van een IGO indien wordt vastgesteld dat zijn financiële middelen lager liggen dan 1.121,72 € als alleenstaande en 747,81€ als samenwonende.

In tegenstelling tot de begunstigden van een rustpensioen die zich vrij mogen verplaatsen in het buitenland, moeten de IGO-begunstigden op het Belgisch grondgebied verblijven. Indien dit niet het geval zou zijn, zou het stelsel open staan voor alle buitenlanders die na het aanvragen en het verkrijgen van een IGO, terug naar hun land zouden kunnen gaan zonder tijdslimiet.

De nieuwe controleprocedure verandert niets aan de verblijfsverplichting op het Belgisch grondgebied die aan alle begunstigden van een bijstandsuitkering wordt opgelegd. 

Minister van Pensioenen, Daniel BACQUELAINE:

“De IGO is een bijstandsuitkering die, in tegenstelling tot een pensioen, een verblijfsverplichting op het Belgisch grondgebied impliceert. Deze verplichting wordt niet in vraag gesteld door de verenigingen. Aangezien er een verplichting is om op het Belgisch grondgebied te verblijven, moet men de naleving hiervan controleren. Indien dit niet gebeurt, zou het stelsel open staan voor alle buitenlanders die na het aanvragen en het verkrijgen van een IGO, terug naar hun land zouden kunnen gaan zonder tijdslimiet.

Ik steun het initiatief van de FPD die deze nieuwe controleprocedure heeft ingevoerd die doeltreffender fraude beoogt te bestrijden en tegelijkertijd de administratieve formaliteiten wenst te vereenvoudigen.”