Nieuws

Persbericht

Nieuwe mogelijkheid voor het inrichten van het einde van de loopbaan! De Ministerraad keurt het halftijds pensioen goed

Op voorstel van de Minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine, en de Minister van Zelfstandigen, Denis Ducarme, heeft de Ministerraad in tweede lezing de wetteksten ter invoering van het halftijds pensioen goedgekeurd. Deze hervorming betreft zowel de zelfstandigen als de werknemers en de ambtenaren.Concreet zal de werkende die aan de voorwaarden voldoet voor het (vervroegd of wettelijk) pensioen en die een verminderde beroepsactiviteit wenst verder te zetten, de mogelijkheid hebben om vanaf 60…
Persbericht

Het Grondwettelijk Hof schrapt de invoering van een verblijfsvoorwaarde om te genieten van een IGO

De Minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine, betreurt het schrappen door het Grondwettelijk Hof van de verblijfsvoorwaarde van 10 jaar in België, waarvan 5 jaar onafgebroken, om te kunnen genieten van een Inkomensgarantie voor ouderen (IGO).De invoering van een verblijfsvoorwaarde, van toepassing sinds 1 september 2017, betrof alle kandidaten die in aanmerking konden komen voor een IGO, ongeacht of ze Belgen waren of niet. Het betrof een maatregel die de band  wou versterken die de…
Persbericht

Solidariteitsbijdrage: vrijstelling en vermindering voor bijna 200.000 gepensioneerden !

Op voorstel van de Minister van Pensioenen, Daniel BACQUELAINE, en de Minister van Zelfstandigen, Denis DUCARME, heeft de Commissie voor Sociale Zaken unaniem uitgezonderd twee onthoudingen, een wetsvoorstel goedgekeurd met het oog op de verhoging vanaf 1 maart 2019 van de drempels toepasbaar voor de bepaling van de solidariteitsbijdrage. Een enveloppe van 50 miljoen euro wordt hieraan besteed, hetgeen toelaat de koopkracht van onze gepensioneerden te verbeteren.Ter herinnering, de…
Persbericht

De pensioenhervorming gaat door: het Parlement keurt de omzetting goed van de richtlijn IORP II

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft donderdagavond het wetsontwerp goedgekeurd dat de omzetting naar Belgisch recht beoogt van de Europese richtlijn (EU) 2016/2341 van 14 december 2016 – de zogenaamde « richtlijn IORP II » - die betrekking heeft op de activiteiten van en het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP). Deze richtlijn is een herziening van de vorige richtlijn “IORP I” 2003/41/EG van 3 juni 2003.Om de mobiliteit…
Persbericht

De ambtenaren zullen voortaan hun pensioen van december ontvangen in… december!

Overeenkomstig de wet van 11/07/2018 inzake unieke betaling, zullen de pensioenen na vervallen termijn (uitbetaald op het einde van de maand) die betrekking hebben op de maand december worden uitbetaald op ten laatste 31 december en niet meer in januari zoals tot op heden het geval was.393.182 gepensioneerden van de publieke sector zullen genieten van deze maatregel.Ter herinnering, vanaf januari 2019, zal iedere gepensioneerde op dezelfde datum het geheel van de pensioenen ontvangen die worden…
Persbericht

Zware functies: “Het rapport van de bemiddelaars bevat interessante pistes om tot een oplossing te komen”

De Vice-eersteminister en Minister van Werk, Kris Peeters, en de Minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine, hebben deze ochtend het rapport ontvangen van de twee bemiddelaars, de heren Paul Soete et Etienne de Callataÿ. Zij waren belast met het bepalen van de verschillen en de raakpunten tussen de sociale partners over de opmaak van een lijst met zware functies in de privésector.Het rapport bevat interessante pistes om tot een oplossing te komen, onder meer deze waarbij vooruitgang wordt…
Persbericht

Vermindering van de solidariteitsbijdrage en verhoging van de minimumpensioenen

Op voorstel van de Minister van Pensioenen, Daniel BACQUELAINE, en van de Minister van Zelfstandigen, Denis DUCARME, heeft de Ministerraad een wetsontwerp goedgekeurd met het oog op de verhoging, vanaf 1 januari 2019, van de drempelbedragen die  van toepassing zijn voor de bepaling van de solidariteitsbijdrage. Er werd bovendien besloten de minimumpensioenen te verhogen voor een volledige loopbaan. Een enveloppe van 84 miljoen euro zal worden besteed aan deze twee ontwerpen.Vermindering en…
Persbericht

Arbeidsongeschiktheidsuitkering voor werknemers ouder dan 65 jaar

Op voorstel van de Minister van Pensioenen, Daniel BACQUELAINE, en de Minister van Sociale Zaken en van Volksgezondheid, Maggie DE BLOCK, heeft de Ministerraad in het kader van de « jobs deal », een voortonwerp van wet goedgekeurd tot toekenning van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor werknemers die hun werk verderzetten na de leeftijd van 65 jaar.Wanneer een werknemer ouder dan 65 jaar momenteel ziek is, zet de werkgever de betaling van zijn loon verder gedurende de…
Persbericht

Zware functies: de Regering duidt Paul Soete en Etienne de Callataÿ aan als bemiddelaars

Op voorstel van de Vice-eersteminister Kris Peeters en de Minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine, heeft de Ministerraad deze vrijdag Paul Soete en Etienne de Callataÿ aangeduid als bemiddelaars. Ze zullen worden belast met het verderzetten van de onderhandelingen tussen de sociale partners volgend op het mislukken van het sociaal overleg omtrent de opmaak van de lijst van zware functies in de privésector in de Nationaal Arbeidsraad (NAR).De bemiddelaars hebben als opdracht contact op te…
Persbericht

Zware functies: de Minister betreurt het mislukken van het sociaal overleg

De Minister van Pensioenen betreurt het mislukken van het overleg tussen de vakbonden en de werkgevers over de definitie van de zware functies in de privésector. Daniel Bacquelaine die de kans heeft gegeven aan het sociaal overleg, wacht intussen op het gemotiveerde advies van de Nationale Arbeidsraad (NAR) en zal, samen met de Regering, beslissen welk gevolg hieraan moet worden gegeven.Ter herinnering: op 1 juni van dit jaar hebben de Minister van Pensioenen en de Minister van Werk aan de NAR…

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.