Nieuws

Persbericht

COVID-19 – Het corona-ouderschapsverlof zal in aanmerking genomen worden voor de pensioenberekening van de ambtenaren en de militairen

Dit corona-ouderschapsverlof wordt ambtshalve in aanmerking genomen voor het pensioen van de werknemers daar het gaat om een ouderschapsverlof waarvoor een onderbrekingsvergoeding wordt toegekend. Voor het pensioen van de ambtenaren gebeurt deze gelijkstelling niet automatisch. Opdat dit verlof in aanmerking zou genomen worden voor het pensioen, is het noodzakelijk dat de Koning een koninklijk besluit neemt.Vandaag heeft de Ministerraad, op voordracht van de Minister van Pensioenen, Daniel…
Persbericht

COVID-19 zal een impact hebben op de vergrijzingskost

Tegen 2040 zal de pensioenkost 13,5% van het BBP vertegenwoordigen (+0,5% ten opzichte van de voorspellingen van 2019). Tegen 2070 zal deze kost 13,3% van het BBP bedragen (+0.8% ten opzichte van de voorspellingen van 2019). Een belangrijk aandeel van de verhoging van de kost vloeit voort uit de negatieve impact van de gezondheidscrisis op de evolutie van het BBP. Hierdoor ontstaat er rechtstreeks een grotere impact op de kost van de sociale uitgaven op lange termijn waarbij deze kost wordt…
Persbericht

Strijd tegen COVID-19: verlenging van de pensioenmaatregelen

Daniel BACQUELAINE had maatregelen genomen om een eventuele negatieve impact op hun pensioenen te neutraliseren. Deze maatregelen werden ingevoerd door de wet van 7 mei 2020 houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid.De wet van 7 mei 2020 voorziet ten eerste dat de beroepsinkomsten verworven in het kader van de strijd tegen het virus door personen die genieten van een…
Persbericht

1 000 000 mensen kozen voor online communicatie met de pensioeninstellingen

Digitale communicatie is sneller en gemakkelijker dan de papieren communicatie. Onze dossierbeheerders kunnen meteen aan de slag in de dossiers, zonder te moeten wachten tot de post geleverd, gescand en gesorteerd is. De burger moet geen omslag, postzegel of brievenbus meer zoeken. Hij moet zich enkel aanmelden op mypension.be.Sommige formulieren kunnen ook meteen online ingevuld worden. Deze zijn dan vooraf ingevuld en tonen alleen de vragen die relevant zijn voor betrokken burger.Digitale…
Persbericht

COVID-19: Minister Bacquelaine neemt twee maatregelen om een negatieve impact op de pensioenen te vermijden

In het kader van de strijd tegen het virus COVID-19 zal de Minister van Pensioenen binnenkort aan de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit voorleggen om een negatieve impact op de pensioenen te vermijden.Het eerste ontwerp van koninklijk besluit betreft de begunstigden van een rust- of overlevingspensioen (die jonger zijn dan 65 jaar of minder dan 45 loopbaanjaren tellen) die worden opgeroepen deel te nemen aan de strijd tegen het coronavirus (verpleegsters, dokters,…
Persbericht

Uw ‘pensioenbrieven’ ook beschikbaar in de eBox

Een geleidelijke overgang naar de eBox Alle documenten van mypension.be zijn nu ook beschikbaar in uw eBox. Het maakt niet uit welke keuze u gemaakt hebt voor de eBox, mypension.be past zijn manier om de documenten te versturen nog niet aan:Als u uw e-mailadres geregistreerd hebt op mypension.be, dan blijft u uw meldingen van mypension.be nog ontvangen.Als u uw e-mailadres niet geregistreerd hebt op mypension.be, dan blijft u uw documenten op papier ontvangen. ‘De integratie van…
Persbericht

Een nieuwe stap vooruit: het verlof voor mantelzorgers wordt in aanmerking genomen voor het pensioen van de federale ambtenaren

Kinderen die bijzondere zorg nodig hebben, een ouder die zich plots in een situatie van afhankelijkheid bevindt, een naaste vriend die zwaar ziek wordt: iedereen kan gedurende zijn leven worden geconfronteerd met een moeilijke situatie waarin men het wat rustiger aan moet doen op het werk om te zorgen voor iemand die men graag ziet. Om rekening te houden met deze delicate menselijke situaties werd het verlof voor mantelzorgers gecreëerd. Deze laatsten kunnen ouders, kinderen, echtgenoten of…
Persbericht

Verblijfsverplichting van de IGO-begunstigden: De Minister van Pensioenen zegt tegen de ‘Ligue des droits humains’ dat hij de nieuwe controleprocedure van de FPD steunt

De Administrateur-generaal van de FPD heeft de redenen uiteengezet waardoor de Administratie heeft besloten om sinds 1 juli 2019 een nieuwe controleprocedure in te voeren.Zo heeft ze betoogt dat de vorige procedure de IGO-begunstigden ertoe dwong zich systematisch naar de gemeente te begeven om hun verblijfsbewijs te laten invullen en dat deze procedure vaak leidde tot ongerechtvaardigde schorsingen.Ze heeft bovendien ook aangegeven dat, en in tegenstelling tot wat wordt beweerd door de…
Persbericht

Een aanvullend pensioen voor 20.000 contractuele personeelsleden van het federaal openbaar ambt

Op voorstel van de Minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine en de Minister van Ambtenarenzaken, David Clarinval, heeft de Ministerraad deze vrijdag twee belangrijke beslissingen genomen. De eerste beslissing betrof de toekenning van de overheidsopdracht met het oog op de aanwijzing van een verzekeringsmaatschappij die het aanvullend pensioenplan ten gunste van de contractuele personeelsleden van het federaal openbaar ambt moet beheren. De verzekeraar AXA heeft de opdracht binnen gehaald…
Persbericht

Het jaarverslag 2019 van de Studiecommissie voor de Vergrijzing bevestigt de positieve effecten van de pensioenhervorming

Op dinsdag 9 juli heeft de Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV) haar jaarverslag voorgesteld dat de gevolgen op lange termijn analyseert van de vergrijzing van de bevolking.De pensioenhervorming heeft een positieve impact op de kost van de vergrijzingHet verslag van 2015 liet toe de impact te meten van de hervorming met betrekking tot het optrekken van de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voor het pensioen. De Studiecommissie voor de Vergrijzing had geschat dat deze hervorming zou toelaten…

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.