Persbericht

Solidariteitsbijdrage: vrijstelling en vermindering voor bijna 200.000 gepensioneerden !

Op voorstel van de Minister van Pensioenen, Daniel BACQUELAINE, en de Minister van Zelfstandigen, Denis DUCARME, heeft de Commissie voor Sociale Zaken unaniem uitgezonderd twee onthoudingen, een wetsvoorstel goedgekeurd met het oog op de verhoging vanaf 1 maart 2019 van de drempels toepasbaar voor de bepaling van de solidariteitsbijdrage. Een enveloppe van 50 miljoen euro wordt hieraan besteed, hetgeen toelaat de koopkracht van onze gepensioneerden te verbeteren.

Ter herinnering, de solidariteitsbijdrage is een progressieve sociale inhouding op het brutobedrag van de pensioenen, renten en andere aanvullende voordelen. Deze bijdrage werd ingevoerd in 1994 als « crisisbelasting » om de Belgische toetreding tot de eurozone toe te laten. Deze inhouding varieert tussen 0 en 2% naargelang de hoogte van het totale brutobedrag en de « hoedanigheid » van de gepensioneerde (met gezinslast of niet).

Concreet voorziet het wetsontwerp de verhoging van de maandelijkse bruto drempelbedragen, die het wettelijk en aanvullend pensioen hernemen, waarboven de solidariteitsbijdrage is verschuldigd :

  • Voor een alleenstaande gepensioneerde bedraagt de drempel momenteel 2.358,33 euro. Die zal worden verhoogd naar 2594,45 euro;
  • Voor een gepensioneerde met gezinslast, bedraagt de drempel momenteel 2.726 ,52 euro. Die zal worden verhoogd naar 2.999,51 euro.

Dankzij deze maatregel zullen meer dan 91.000 gepensioneerden volledig worden vrijgesteld van de betaling van deze solidariteitsbijdrage en 100.000 gepensioneerden zullen genieten van een vermindering.

Het wetsontwerp zal binnenkort worden voorgelegd aan het Parlement in plenaire zitting.

 

Minister van Pensioenen, Daniel BACQUELAINE: 

“Door de bedragen te verhogen die als basis dienen voor de inhouding van de solidariteitsbijdrage, geven we een duidelijk signaal ten gunste van de koopkracht van de gepensioneerden. Bijna 200.000 gepensioneerden zullen vanaf 1 maart 2019 genieten van de bepalingen die zonet werden goedgekeurd door de Commissie voor Sociale Zaken.”

 

Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden, Denis DURCARME:

"Zoals iedereen weet vormt het pensioen vandaag één van de voornaamste bezorgdheden van de zelfstandigen. Tijdens deze legislatuur, werd hun minimumpensioen gelijkgeschakeld aan dat van de werknemers en werd 197,5 miljoen euro vrijgemaakt om de laagste pensioenen te verhogen. Andere belangrijke hervormingen werden doorgevoerd. De mogelijkheid om een tweede pensioenpijler op te bouwen werd bijvoorbeeld uitgebreid naar de zelfstandigen – fysieke personen. Op dezelfde manier genieten alle zelfstandigen voortaan van de vrijstelling van de laatste kwartaalbijdrage als ze met pensioen gaan. Dit wetsontwerp schrijft zich in, in die maatregelen die hebben toegelaten het pensioen van de zelfstandigen te herwaarderen. Deze hervorming zal immers toelaten aan 10.987 gepensioneerde zelfstandigen om geen solidariteitsbijdrage meer te betalen en aan 9.706 anderen te genieten van een vermindering van het te betalen bedrag. In totaal zal 42% van de zelfstandigen die momenteel deze bijdrage verschuldigd is genieten van deze bijkomende maatregel om de koopkracht van de gepensioneerde zelfstandigen te verbeteren.”

 

David CLARINVAL, MR-Fractieleider in de Kamer:

“We verheugen ons over de goedkeuring van het ontwerp tijdens de periode van lopende zaken die we momenteel meemaken. In het verlengde van het werk van de Regering hebben de liberale volksvertegenwoordigers in commissie dit ontwerp kunnen laten stemmen, hetgeen een echte vooruitgang betekent voor vele gepensioneerden, en dit vanaf de maand maart!”