Persbericht

Overhandiging van het jaarverslag 2015 van de pensioenombudsmannen aan de Minister van Pensioenen, Daniel BACQUELAINE

Dit jaar besteedt het verslag bijzondere aandacht aan de strijd tegen armoede onder ouderen.

Overhandiging van het jaarverslag 2015 van de pensioenombudsmannen aan de Minister van Pensioenen

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ter gelegenheid van een persconferentie vandaag, dinsdag 19 april 2016, hebben de pensioenombudsmannen hun jaarverslag 2015 overhandigd aan de Minister van Pensioenen, Daniel BACQUELAINE. Dit jaar besteedt het verslag bijzondere aandacht aan de strijd tegen armoede onder ouderen.

 

Dit rapport vormt de aanleiding stil te staan bij de gevolgen van de pensioenhervorming die de federale regering momenteel doorvoert. Het staat vast dat deze hervorming een aanzienlijke vermindering zal toelaten van het armoederisico onder ouderen. Deze vaststelling kan in het bijzonder worden verklaard door de verlenging van de beroepsactiviteit en bijgevolg de opbouw van nieuwe pensioenrechten die het resultaat zijn van de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd.

 

Op zijn eigenste niveau draagt de ombudsdienst er ook toe bij de armoedegraad onder senioren te doen dalen en dit al vanaf het moment dat de dienst een klacht begint te onderzoeken en uiteindelijk door het formuleren van aanbevelingen die uit dit onderzoek voortvloeien. De nadruk kan hierbij worden gelegd op twee belangrijke voorstellen:

 

-              Het eerste houdt verband met de voorwaarden voor de toekenning van de IGO, een soort van sociale uitkering bovenop het pensioen voor ouderen die een precaire financiële situatie kennen. De huidige regelgeving voorziet een automatisch onderzoek van de rechten op de IGO ten behoeve van enkel de werknemers en de zelfstandigen. De ombudsdienst stelt voor dit onderzoek ambtshalve uit te breiden tot de ambtenaren die een klein pensioen hebben. De ombudsdienst stelt ook voor het recht op de IGO periodiek te onderzoeken. In dit opzicht zullen de rechten van de gepensioneerden in het bijzonder worden verbeterd dankzij de fusie van de pensioeninstellingen (RVP – PDOS).

 

-              Het tweede houdt verband met de noodzaak om de band tussen de werkelijk geleverde beroepsprestaties en het pensioenbedrag te versterken. De ombudsmannen stellen sinds lang voor dat alle gewerkte periodes voortaan in aanmerking worden genomen voor de berekening van het minimumpensioen en dit in alle stelsels. Het regeerakkoord kent deze ambitie een belangrijke rol toe. Daarom dienen de voorwaarden voor het recht op het minimumpensioen te worden hervormd door een bepaald aantal effectief gewerkte jaren te voorzien.   

 

De Minister van Pensioenen, Daniel BACQUELAINE, heeft verzekerd deze vaststellingen met belangstelling te bekijken, zodat er een gepast antwoord op kan worden gegeven.

 

De Minister van Pensioenen, Daniel BACQUELAINE :

« Het verslag van de pensioenombudsmannen vormt een kwaliteitsvol instrument om de balans op te maken van de aangenomen hervormingen en een beeld te krijgen van de toekomst van ons pensioensysteem. Naast andere studies (IMF, Planbureau, Nationale Bank) belicht het verslag het positieve effect van de pensioenhervorming in de strijd tegen armoede onder ouderen. Ik wens dat ons beleid zich in deze richting voortzet door zich, onder andere, te laten inspireren door de aanbevelingen van de pensioenombudsmannen ».