Persbericht

Nieuwe mogelijkheid voor het inrichten van het einde van de loopbaan! De Ministerraad keurt het halftijds pensioen goed

Op voorstel van de Minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine, en de Minister van Zelfstandigen, Denis Ducarme, heeft de Ministerraad in tweede lezing de wetteksten ter invoering van het halftijds pensioen goedgekeurd. Deze hervorming betreft zowel de zelfstandigen als de werknemers en de ambtenaren.

Concreet zal de werkende die aan de voorwaarden voldoet voor het (vervroegd of wettelijk) pensioen en die een verminderde beroepsactiviteit wenst verder te zetten, de mogelijkheid hebben om vanaf 60 jaar zijn rustpensioen te ontvangen ten belope van 50% van het pensioen waarop hij recht heeft.

Vele werkenden zullen kunnen genieten van deze nieuwe regeling nog vóór ze de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt: in het stelsel van de werknemers heeft 32,90% van de gepensioneerde vrouwen en 35,86 % van de mannen zijn vervroegd pensioen opgenomen in 2017. In het stelsel van de ambtenaren, heeft 96,48 % van de gepensioneerde vrouwen en 93,90 % van de mannen zijn pensioen opgenomen vóór het bereiken van de wettelijke leeftijd.

Om te kunnen genieten van deze nieuwe regeling zal de werkende moeten voldoen aan de voorwaarde tewerkgesteld te zijn geweest ten belope van 80% van een voltijdse betrekking gedurende de laatste 12 kalendermaanden die voorafgaan aan de pensioenaanvraag. Hij zal bovendien zijn beroepsactiviteit zodanig moeten verminderen dat deze niet hoger is dan 50% van een voltijdse betrekking.

Deze verminderde tewerkstelling zal aan de werkende toelaten pensioenrechten op te bouwen voor de loopbaan tussen de ingangsdatum van het halftijds pensioen en het volledige pensioen. 

Het halftijdse rustpensioen vormt een nieuwe opportuniteit om het einde van de loopbaan in te richten, bovenop de bestaande mogelijkheden zoals het eindeloopbaantijdskrediet en de loopbaanonderbreking.

Aangezien ze een aantal werkenden zal aanmoedigen een beroepsactiviteit verder te zetten in het kader van een verminderde werktijd, zal deze hervorming bovendien bijdragen tot de verhoging van de werkgelegenheidsgraad van de ouderen.

De teksten zullen het voorwerp uitmaken van een wetsvoorstel dat zal worden voorgelegd ter goedkeuring aan de Kamer voor het einde van de legislatuur. De inwerkingtreding van de bepalingen werd vastgelegd op 1 juli 2019.

Minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine:

“Het halftijds pensioen biedt een bijkomende mogelijkheid voor het inrichten van het einde van de loopbaan. Ze laat toe een overgang te garanderen tussen het voltijds werken en de definitieve uittreding uit de arbeidsmarkt.

Ik wil benadrukken dat we het eindeloopbaantijdskrediet en de loopbaanonderbreking niet afschaffen. De werkende zal gewoon vrij zijn de regeling te kiezen die het beste bij hem past. In de meeste gevallen zal het halftijds pensioen voordeliger zijn voor de werkende dan het halftijdse eindeloopbaantijdskrediet.”

 

Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden, Denis Ducarme:

“Deze hervorming is een belangrijke vooruitgang voor de zelfstandigen en de titularissen van een vrij beroep. Ze zal hen meer flexibiliteit bieden wanneer zij beslissen met pensioen te gaan. De zelfstandigen zullen voortaan kunnen kiezen om geleidelijk hun activiteit te verminderen en tegelijkertijd te genieten van een deel van hun pensioen. Het verderzetten, zelfs deeltijds, van hun activiteit zal hen bovendien toelaten te genieten van een hoger pensioen op het moment waarop ze beslissen met pensioen te gaan.”