Persbericht

IGO en halftijds pensioen doorverwezen naar de Raad van State: “sp.a en Groen trekken zich niets aan van het algemeen belang”

Twee wetsvoorstellen die zich inschrijven in het kader van de pensioenhervorming stonden op de agenda van de Kamer van Volksvertegenwoordigers: de invoering van het halftijds pensioen en de invoering van een nieuwe voorwaarde om te genieten van de Inkomensgarantie voor ouderen (IGO). 

De socialistische en groene oppositie (PS, sp.a, Ecolo en Groen) hebben beslist het reglement van de Kamer te gebruikten dat de mogelijkheid voorziet, wanneer 50 parlementsleden in die zin een stem uitbrengen, een wetsvoorstel door te verwijzen voor advies naar de Raad van State.

Hierdoor hebben zij de aanname verhinderd van twee hervormingen die nochtans reeds werden goedgekeurd in tweede lezing in de Commissie Sociale Zaken en die dus van een duidelijke meerderheid genoten in het Parlement.

Minister Bacquelaine merkt op dat, omwille van zuiver politieke redenen, de socialistische en groene oppositie besloten heeft de voorstellen te blokkeren die het algemeen belang ten goede komen. Het ene versterkt de bestrijding van de misbruiken in de toekenning van de IGO terwijl het andere een bijkomende mogelijkheid biedt aan de werkenden om het einde van hun loopbaan in te richten.

IGO: stop sociale shopping

Het wetsvoorstel laat de toekenning van de IGO samenvallen met het duurzaam of onbeperkt verblijfsrecht in België. De doelstelling van dit voorstel is het bestrijden van sociale shopping door zich ervan te verzekeren dat de persoon met een buitenlandse nationaliteit die een IGO aanvraagt een voldoende link bewijst met België.

Het is immers onaanvaardbaar dat sommigen zich in België komen vestigen met als enig doel het genieten van haar sociale voordelen. Hoe kan men aanvaarden dat een persoon die nooit heeft gewerkt, zelfs nooit in België heeft verbleven, soms een uitkering kan ontvangen die hoger is dan het pensioen van vele Belgische zelfstandigen en werknemers die gedurende vele jaren hebben gewerkt en bijgedragen in ons land?

Door het doorverwijzen van dit voorstel naar de Raad van State kan geen einde gemaakt worden aan de misbruiken die in dit domein werden vastgesteld.

Halftijds pensioen: een nieuwe mogelijkheid om het einde van de loopbaan in te richten

Het wetsvoorstel dat het halftijds pensioen invoert, beoogt een nieuwe mogelijkheid te bieden aan de werkenden om het einde van hun loopbaan in te richten. De maatregel betreft de werknemers, de zelfstandigen en de ambtenaren.

Het halftijds pensioen is voor de werknemers en de ambtenaren voordeliger op financieel vlak dan een tijdskrediet eindeloopbaan of een loopbaanonderbreking. Ze biedt bovendien aan de zelfstandigen, en dit voor de eerste keer, een regeling die hen toelaat het einde van hun loopbaan in te richten.

Aangezien ze een aantal werkenden aanmoedigt een beroepsactiviteit verder te zetten in het kader van een beperkte werktijd, moest deze hervorming trouwens bijdragen tot de verhoging van de werkgelegenheidsgraad van de ouderen.

Door het doorverwijzen van dit voorstel naar de Raad van State zullen vele geïnteresseerde werkenden niet van deze hervorming kunnen genieten.

Minister van Pensioenen, Daniel BACQUELAINE:

Omwille van zuiver electorale redenen, gebruiken socialisten en Groen het reglement van de Kamer om de invoering te verhinderen van twee hervormingen die het in aanmerking nemen van het algemeen belang en de bezorgdheden van de werkenden beogen.

Deze handelingen van de linkse partijen verhinderen enerzijds een einde te maken aan de misbruiken die werden vastgesteld in de toekenning van de IGO en anderzijds het toekennen aan de werkenden van een nieuwe regeling ter inrichting van het einde van de loopbaan.“