Persbericht

Het voorontwerp van wet over het gemengd pensioen en de aanvullende pensioenen van de contractuele personeelsleden van de publieke sector goedgekeurd door de Ministerraad

Deze donderdag heeft de Ministerraad, op voorstel van Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine, in tweede lezing het voorontwerp van wet goedgekeurd dat onder meer de invoering beoogt van het “gemengd pensioen” evenals het veralgemenen van de aanvullende pensioenen ten gunste van de contractuele personeelsleden van de publieke sector.

Ter herinnering, het “gemengd pensioen”, dat sinds vele jaren werd gevraagd door de Verenigingen van Steden en Gemeenten, beoogt het niet meer in aanmerking nemen van contractuele diensten in de pensioenberekening van de publieke sector. Een contractueel personeelslid van de publieke sector dat wordt benoemd in de loop van zijn loopbaan, zal een werknemerspensioen genieten voor de jaren gepresteerd als contractueel personeelslid en een pensioen van de publieke sector voor de jaren gepresteerd als ambtenaar na zijn benoeming.

De vakbonden hadden aangegeven dat het stelsel van het gemengd pensioen zich moest inschrijven in het kader van een globalere hervorming die de verbreding beoogt van de aanvullende pensioenen naar het geheel van de contractuele personeelsleden van de publieke sector.

Aanvullend pensioen voor de contractuele personeelsleden

Deze vraag werd gehoord. Het voorontwerp van wet bevat voortaan een hoofdstuk dat de reglementering inzake aanvullende pensioenen aanpast om beter rekening te houden met de bijzonderheden van de publieke sector. De doelstelling is het aanmoedigen van de publieke administraties en instellingen om een aanvullend pensioenstelsel te ontwikkelen voor hun contractuele personeelsleden.

De Federale Staat zal het voorbeeld geven en zal dit jaar een aanvullend pensioen invoeren voor zijn contractuele personeelsleden. Een budget van 32 miljoen € werd hiervoor vrijgemaakt door de Federale Regering.

Een ander luik betreft de incentive die meer bepaald de lokale besturen moet aanmoedigen een pensioenplan in te voeren ten gunste van hun contractuele personeelsleden. Het wordt inderdaad tijd dat alle gemeenten hen een aanvullend pensioen kunnen bieden. Het toekennen van een aanvullend pensioen aan contractuele personeelsleden van de publieke sector beantwoordt aan een eis van billijkheid ten opzichte van het niveau van de pensioenen van de statutaire personeelsleden. 

De incentive moet toelaten aan de gemeenten die hun contractuele personeelsleden niet benoemen en die, hierdoor responsabiliseringsbijdragen betalen, van hun responsabiliseringsfactuur tot 50% van de kost van de betaalde premies voor de financiering van een aanvullend pensioenstelsel, af te trekken.

Het voortonwerp van wet bevat bovendien andere maatregelen die het op lange termijn garanderen van de financiering van de pensioenen van statutaire personeelsleden van de gemeenten beogen.

De Minister BACQUELAINE : “het voorontwerp van wet, dat het wettelijke kader vastlegt voor een veralgemening van de aanvullende pensioenen ten gunste van de contractuele personeelsleden van de publieke sector, beantwoordt aan een eis van billijkheid ten opzichte van het niveau van de pensioenen van de statutaire personeelsleden. Er moesten bovendien zonder uitstel maatregelen genomen worden die de duurzaamheid garanderen van de financiering van de lokale pensioenen.”