Persbericht

Het Grondwettelijk Hof schrapt de invoering van een verblijfsvoorwaarde om te genieten van een IGO

De Minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine, betreurt het schrappen door het Grondwettelijk Hof van de verblijfsvoorwaarde van 10 jaar in België, waarvan 5 jaar onafgebroken, om te kunnen genieten van een Inkomensgarantie voor ouderen (IGO).

De invoering van een verblijfsvoorwaarde, van toepassing sinds 1 september 2017, betrof alle kandidaten die in aanmerking konden komen voor een IGO, ongeacht of ze Belgen waren of niet. Het betrof een maatregel die de band  wou versterken die de begunstigde van een IGO moet hebben met België en zijn systeem van sociale bijstand. Zo werden tussen september 2017 en september 2018 1.209 IGO-aanvragen geweigerd door de Federale Pensioendienst wegens het niet naleven van de verblijfsvoorwaarde.

In zijn arrest bevestigt het Hof evenwel dat de doelstellingen beoogd door de wetgever legitiem zijn, met name:

  • Het aantonen dat het individu die geniet van een IGO een voldoende band heeft met België;
  • De beheersing van de uitgaven die verbonden zijn aan deze uitkering.

De Minister van Pensioenen zal onderzoeken hoe men een antwoord kan bieden op de bezwaren van het Grondwettelijk Hof zodat nieuwe maatregelen die hetzelfde doel nastreven zo snel mogelijk aangenomen kunnen worden.

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine:

“Ik betreur het schrappen door het Grondwettelijk Hof van de verblijfsvoorwaarde van 10 jaar voor het recht op een IGO. Dit initiatief liet toe een einde te maken aan bepaalde misbruiken.

Ons land moet een hoog niveau aan bescherming garanderen aan zijn inwoners, maar het is onaanvaardbaar dat bepaalde personen zich in België komen vestigen enkel met de bedoeling om van zijn sociale voordelen te genieten.

Hoe kan een persoon die nooit heeft gewerkt of zelfs nooit in België heeft gewoond, een uitkering krijgen die soms hoger ligt dan het pensioen van vele Belgische zelfstandigen of werknemers die hebben gewerkt en sociale bijdragen hebben betaald gedurende vele jaren in ons land ?”