Persbericht

Het aanvullend pensioen binnenkort toegekend aan de contractuele personeelsleden van het federaal openbaar ambt

Op voorstel van de Minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine, en de Minister van Ambtenarenzaken, Sophie Wilmès, heeft de Ministerraad van vrijdag 5 april de lancering van een overheidsopdracht goedgekeurd met het oog op de aanduiding van de verzekeringsmaatschappij die zal worden belast met het beheer van het aanvullend pensioenplan van de contractuele personeelsleden van het federaal openbaar ambt.

Alle contractuele personeelsleden van het federaal openbaar ambt zullen zo binnenkort kunnen genieten van aanvullende pensioenrechten.

Dit betreft onder meer de contractuele personeelsleden van de federale overheidsdiensten en de diensten die ervan afhangen, van Defensie, van de Geïntegreerde Politie, van de diensten van de Rechterlijke orde evenals van sommige openbare entiteiten en publiekrechtelijke rechtspersonen die tot de Federale Staat behoren.

Bovendien zullen aanvullende pensioenrechten toegekend worden voor periodes van gepresteerde diensten sinds 1 januari 2017. De pensioenrechten zullen worden berekend op basis van een premie die voor 2017 overeenkomt met 1% van de verloning, met 1,5% van de verloning voor 2018 en met 3% van de verloning vanaf 2019.

 

Daniel Bacquelaine, Minister van Pensioenen:

« Nadat het mogelijk werd gemaakt voor de werknemers en de zelfstandigen om een aanvullend pensioen op te bouwen, nadat een stimulans werd gecreëerd voor de ontwikkeling van de aanvullende pensioenen in het lokaal openbaar ambt, vormt de toekenning van een tweede pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden van het federaal openbaar ambt een nieuwe stap in de veralgemening van de aanvullende pensioenen. De doelstelling bestaat eruit om aan alle werkenden een aanvulling te bieden, bovenop hun wettelijk pensioen, zodat deze hen, eens ze zijn gepensioneerd, een levensstandaard kan garanderen die in lijn staat met de levensstandaard die zij hadden wanneer zij actief waren gedurende hun beroepsloopbaan. »

 

Sophie Wilmès, Minister van Ambtenarenzaken :

« Deze vraag van de contractuele personeelsleden was gegrond, en we hebben hierop een antwoord geboden. Het geleverde werk belonen is altijd een doelstelling geweest van deze Regering. Op die manier maken we ten eerste een einde aan een vorm van onrechtvaardigheid waarbij voor hetzelfde werk, twee ambtenaren een verschillend pensioen ontvingen. Bovendien herwaarderen wij dankzij deze opening van het recht, het statuut en de loopbaan van de contractuele personeelsleden van het federaal ambt. Ongeacht het statuut, werken in dienst van het openbaar ambt en dus, bijgevolg, in dienst van de burgers moet attractief blijven. »