Persbericht

Een aanvullend pensioen voor 20.000 contractuele personeelsleden van het federaal openbaar ambt

Een tweede pensioenpijler zal voortaan worden geboden aan de contractuele ambtenaren van de Federale Staat, hetzij zo’n 20.000 personen. De Ministerraad heeft deze vrijdag 29 november dit ontwerp afgewerkt dat sinds 2016 werd besproken met de syndicale organisaties en dat de toekenning toelaat van dit aanvullend pensioen vanaf januari van volgend jaar, met een inhaaleffect dat tot in 2017 kan teruggaan.

Op voorstel van de Minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine en de Minister van Ambtenarenzaken, David Clarinval, heeft de Ministerraad deze vrijdag twee belangrijke beslissingen genomen.
 
De eerste beslissing betrof de toekenning van de overheidsopdracht met het oog op de aanwijzing van een verzekeringsmaatschappij die het aanvullend pensioenplan ten gunste van de contractuele personeelsleden van het federaal openbaar ambt moet beheren. De verzekeraar AXA heeft de opdracht binnen gehaald na afloop van een aanbestedingsprocedure.
 
De tweede beslissing betrof het uitbreiden van de lijst van ambtenaren die hierop recht zullen hebben ten opzichte van wat initieel werd voorzien.
 
In eerste instantie werd overeengekomen deze tweede pensioenpijler toe te kennen aan de contractuele ambtenaren van het federaal openbaar ambt, hetzij de contractuele personeelsleden van:
 
a) de federale overheidsdiensten (=FOD);
 
b) het burgerpersoneel van het Ministerie van Landsverdediging;
 
c) de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (=OISZ) zoals de RVA, het RSVZ, de FPD; 
 
d) de instellingen van openbaar nut zoals het FAVV, de Regie der Gebouwen, Fedasil, het BIPT;
 
e) de griffies en de parketten (het contractuele personeel van de Juridische Orde, niet de magistraten);
 
f) de federale en lokale politie;
 
g) de ministeriële kabinetten op het federale niveau wanneer dit personeel rechtsreeks werd aangenomen door dit ministerieel kabinet.
 
Na overleg met andere federale instellingen die eveneens wensten te genieten van deze aanvulling op het pensioen voor het geheel of een deel van hun personeel, werd er deze vrijdag beslist de bovenstaande lijst uit te breiden naar de contractuele personeelsleden van een tiental andere instellingen, zoals de contractuele personeelsleden van de Nationale Arbeidsraad, het Nationaal Orkest, UNIA en MYRIA.
 
 
 
20.000 ambtenaren betroffen
 
Deze tweede pensioenpijler betreft 20.000 federale contractuele ambtenaren. Hij zal een bijdrage vertegenwoordigen van 3% van hun brutoloon, hetgeen integraal zal worden gedragen door de Staat.
 
Indien het systeem in werking treedt vanaf januari van volgend jaar, zullen aanvullende pensioenrechten kunnen worden opgebouwd voor dienstperiodes die werden gepresteerd sinds 1 januari 2017. Zij zullen worden berekend op basis van een premie die overeenkomt met 1% van de verloning voor 2017, met 1,5% van de verloning voor 2018 en met 3% van de verloning vanaf 2019. De enige voorwaarde om te kunnen genieten van deze “back service” is het tewerkgesteld zijn als contractueel personeelslid op 1 juli 2019 voor de eerste categorie van ambtenaren en op 1 januari 2020 voor de tweede categorie (UNIA, etc.).
 
De FOD BOSA zal de officiële schuldenaar zijn van deze tweede pijler bij de verzekeringsmaatschappij AXA. De FOD zal eveneens de gesprekspartner zijn van de betroffen ambtenaren die vragen zouden hebben bij de werking van dit systeem.
 
 
 
David Clarinval, Minister van Ambtenarenzaken:
 
“Het ontwerp betreffende de 2de pensioenpijler voor de contractuele ambtenaren biedt een antwoord op een legitieme verzuchting van het betrokken personeel. Dit werd trouwens overlegd met hun syndicale organisaties. Ongeacht hun studieniveau of hun functie, zal dit een verbetering toelaten van hun inkomsten bij hun pensionering. Dit systeem is gelijkaardig aan het systeem waarvan reeds vele werknemers uit de privésector genieten. Bovendien ligt het netto-pensioen van de federale contractuele personeelsleden momenteel lager dan dat van de statutaire ambtenaren. Dit lijkt me onrechtvaardig. Deze 2de pijler die de Federale Staat zal financieren zonder hun tussenkomst, zal hen toelaten deze verschillen gedeeltelijk te compenseren, hetgeen mij verheugt.”
 
 
 
Daniel Bacquelaine, Minister van Pensioenen:
 
“Sinds het begin van deze legislatuur, hield ik eraan de 2de pijler te ontwikkelen voor alle werkenden, ongeacht hun statuut. De doelstelling was het bieden aan iedereen van een complement bovenop het wettelijk pensioen, dat hen bij hun pensionering een levenstandaard zou garanderen die beter in lijn ligt met hun levensstandaard van toen ze actief waren gedurende hun beroepsloopbaan. In dit kader was het belangrijk om een aanvullend pensioen te bieden aan de contractuele personeelsleden van de Federale Staat volgend op het nemen van maatregelen ten gunste van de werknemers en de zelfstandigen. Het betreft ook het oplossen van een onrechtvaardigheid die bestaat met betrekking tot deze contractuele personeelsleden van het federaal openbaar ambt die vaak hetzelfde werk verrichten als hun collega’s die ambtenaar zijn, maar die op het moment van de pensionering over een lager pensioen beschikken. Met deze 2de pijler heb ik een oplossing willen vinden voor dit probleem.”