Persbericht

De pensioenhervorming gaat door: het Parlement keurt de omzetting goed van de richtlijn IORP II

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft donderdagavond het wetsontwerp goedgekeurd dat de omzetting naar Belgisch recht beoogt van de Europese richtlijn (EU) 2016/2341 van 14 december 2016 – de zogenaamde « richtlijn IORP II » - die betrekking heeft op de activiteiten van en het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP). Deze richtlijn is een herziening van de vorige richtlijn “IORP I” 2003/41/EG van 3 juni 2003.

Om de mobiliteit van de werknemers tussen de Lidstaten te bevorderen, heeft de richtlijn IORP II als doel het verzekeren van een degelijke governance, het verstrekken van informatie aan de aangeslotenen, het verzekeren van de transparantie en zekerheid van de pensioenstelsels beheerd door de IBP’s (pensioenfondsen).

De voornaamste nieuwigheden van de richtlijn IORP II hebben betrekking op de regels inzake grensoverschrijdende activiteiten, governance- en informatieverplichtingen.

De richtlijn IORP II moet worden omgezet tegen 13 januari 2019.

Minister van Pensioenen, Daniel BACQUELAINE: “De goedkeuring van de richtlijn IORP II door het Parlement laat aan België toe haar internationale aantrekkingskracht te bevestigen inzake pensioenfondsen.

In de huidige context, in tijden van onzekerheid verbonden aan de Brexit, verheug ik mij dat het Parlement gunstige maatregelen blijft nemen voor ons land. Als iedereen zijn verantwoordelijkheden opneemt, ben ik ervan overtuigd dat we verder hervormingen kunnen doorvoeren om onder meer de koopkracht te verhogen van onze gepensioneerden. Het werk gaat door !”