Persbericht

De Federale Staat kent 121 miljoen € toe aan de financiering van de pensioenen van de lokale besturen

De Federale Staat zal jaarlijks 121 miljoen € besteden aan de financiering van de pensioenen van de lokale besturen. Dit bedrag wordt toegekend voor de jaren 2018, 2019 en 2020. Vandaag heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit in die zin goedgekeurd. Met dit ontwerp geeft de Federale Regering een positief antwoord op een historische eis van de Verenigingen van Steden en Gemeenten. Zo zal voor de eerste keer de Federale Staat rechtstreeks bijdragen tot de vermindering van de pensioenlasten die wegen op de gemeenten.

Het bedrag van 121 miljoen € zal echter niet meteen kunnen worden toegekend. Het ontwerp van koninklijk besluit dat deze vrijdag werd goedgekeurd door de Ministerraad  werd immers genomen ter uitvoering van het wetsontwerp “gemengd pensioen”. Dat ontwerp zal pas ten vroegste begin april 2018 gestemd kunnen worden in het Parlement omwille van het belangenconflict dat werd aangenomen door de PS, de cdH en DéFi in de Vergadering van de COCOF.

De reeds gerealiseerde hervormingen van deze legislatuur (geleidelijke afschaffing van de diplomabonificatie voor de loopbaan, verhoging van de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voor het vervroegd pensioen,…) hebben reeds toegelaten de groei van de pensioenlasten voor de Belgische gemeenten te verminderen met meer dan 170 miljoen € per jaar. Dit brengt de inspanningen van de Federale Staat met het oog op het verlichten van de lasten van de gemeenten op 291 miljoen € per jaar.

Het was noodzakelijk en dringend om nieuwe maatregelen te nemen aanvullend op de reeds aangenomen hervormingen om de financiële houdbaarheid van de pensioenen toegekend aan de lokale statutaire ambtenaren te garanderen. Dit is de reden waarom Daniel Bacquelaine de invoering heeft voorzien van het “gemengd pensioen”.

De invoering van het “gemengd pensioen” zal toelaten de pensioenlasten van de gemeenten verder te verminderen. Dit vertegenwoordigt voor de lokale besturen een bijkomende structurele besparing van 1,8 miljoen € in 2018, van 3,4 miljoen € in 2019, van 5,2 miljoen € in 2020 en van 7,1 miljoen € in 2021.

Minister BACQUELAINE : “Vandaag zal de Federale Staat voor de eerste keer bijdragen tot de vermindering van de pensioenlasten die wegen op de gemeenten en zo de negatieve effecten corrigeren van de wet Daerden.  In tegenstelling tot wat de PS tracht te doen geloven, laten de maatregelen die we nemen toe de betaling te garanderen van de lokale pensioenen op lange termijn en vormen ze een welgekomen hulp voor de gemeenten.“

Minister DE BLOCK: “Met de federale overheid investeren we een aanzienlijk bedrag in de gemeentepensioenen zodat de gemeenten hun socialezekerheidsbijdragen onder controle kunnen houden.”